Leveringsvoorwaarden

Vereniging het Edelhert - 75 jaar

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
van Vereniging Het Edelhert resp. Webwinkel Het Edelhert, gevestigd te Apeldoorn, nader te noemen verkoper.


Artikel 1.: Gelding
Deze voorwaarden maken deel uit c.q. zijn van toepassing op alle door/vanwege verkoper gesloten overeenkomsten.

Artikel 2.: Vooruitbetaling
In geval van bestelling dient de koper aan de verkoper een vooruitbetaling te voldoen. Deze is gelijk aan de waarde van de bestelde goederen en de verzendkosten.

Artikel 3.: Reclames
De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Blijkt echter aan de zaak een eigenschap te ontbreken die deze volgens de verkoper bezat, of heeft de afwijking betrekking op feiten die hij kende of behoorde te kennen doch niet heeft meegedeeld, dan moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de daadwerkelijke ontdekking geschieden.

In het algemeen geldt een retourtermijn van 14 dagen. Als de koper niet tevreden is met het ontvangen artikel bestaat het recht op retourzending zonder opgave van redenen. De koper ontvangt dan het betaalde bedrag, inclusief de betaalde verzendkosten, alsmede de eventuele extra kosten voor terugzending, binnen één week teruggestort op de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.


Artikel 4.: Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat volledige betaling van de op deze zaken betrekking hebbende vordering(en), rente en kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van het aan verkoper toekomende.

Artikel 5.: (Non-)betaling
1. In dien in afwijking van artikel 2 geen vooruitbetaling is overeengekomen, dan dient betaling à contant bij aflevering te geschieden, tenzij levering op factuur met nabetaling is overeengekomen.
2. Is overeengekomen dat koper een factuur zal worden gezonden, dan dient betaling van het aan verkoper verschuldigde te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, ten kantore van de verkoper, dan wel op een door hem aan te wijzen bank- of girorekening. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen nadat zes dagen na de dag der verzending zijn verstreken.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de koper vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening een vertragingsrente over het totale openstaande bedrag verschuldigd, zulks zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De hoogte van de vertragingsrente is gelijk aan de wettelijke rente.
4. Indien de koper de koopprijs niet (tijdig) betaalt, dan kan de verkoper, na koper tot betaling te hebben aangemaand, de geleverde zaken door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger. Koper is alsdan gehouden de geleverde zaken in goede orde aan verkoper te retourneren, welke retournering verkopers recht op vergoeding van alle door hem geleden schade, daaronder begrepen rente en kosten, onverlet laat.
5. Alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering die verkoper in redelijkheid heeft moeten maken komen ten laste van de koper.
6. Betaling door koper strekt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
7. In geval van niet (tijdige) betaling, is verkoper gerechtigd alle verdere leveranties te staken.

Artikel 6.: Opschortende voorwaarde
Alle door verkoper gesloten overeenkomsten zijn gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de door verkoper te leveren zaken tegen de gangbare condities daadwerkelijk door hem zijn te betrekken bij de uitgever/leverancier.

Artikel 7.: Geschillen
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement, waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 8.: Privacyverklaring
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verklaart Webwinkel Het Edelhert dat bestelgegevens (naam, adres, woonplaats etc) uitsluitend worden gebruikt voor verwerking van de bestelling, niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt en direct na verwerking van de bestelling zullen worden vernietigd.


Apeldoorn, december 2014, laatst bijgewerkt mei 2018 (toevoeging artikel 8).